facebook
Naročila, oddana pred 14:00, so odpremljena takoj. | Brezplačna dostava nad 80 EUR

Pogoji in določila

Pogoji družbe Topshelf s.r.o.
s sedežem na naslovu Bartoškova 4, Praga 140 00
identifikacijska številka: 03476812
vpisana v poslovni register, ki ga vodi Mestno sodišče v Pragi, oddelek C, vložek 232022
za prodajo blaga prek spletne trgovine na naslovu www.ferwer.si

 1. INTRODUKTORSKE DOLOČBE

1.1. Ti Splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju "Termini in pogoji") družbe Topshelf s.r.o, s sedežem na naslovu Bubenské nábřeží 705/8, identifikacijska številka: 03476812, vpisana v poslovni register, ki ga vodi Mestno sodišče v Pragi, oddelek C, vložek 232022 (v nadaljnjem besedilu: "Prodajalec"), ureja v skladu z določbami člena 1751(1) zakona št. 89/2012 Sb, Civilni zakonik, s spremembami (v nadaljevanju: "Civilski zakonik"), medsebojne pravice in obveznosti strank, ki nastanejo v zvezi ali na podlagi prodajne pogodbe (v nadaljevanju: "Kupna pogodba"), sklenjene med prodajalcem in drugo fizično osebo (v nadaljevanju: "Kupec") prek prodajalčeve spletne trgovine. Spletno trgovino upravlja prodajalec na spletnem mestu, ki se nahaja na spletnem naslovu www.ferwer.si (v nadaljevanju "spletišče"), prek spletnega vmesnika (v nadaljevanju "vmesnik spletnega mesta").

1.2. Pogoji se ne uporabljajo, če je oseba, ki namerava kupiti blago pri prodajalcu, pravna oseba ali oseba, ki pri naročanju blaga deluje v okviru svoje poslovne ali poklicne dejavnosti.

1.3. Odstopajoče določbe v nabavni pogodbi prevladajo nad določbami splošnih pogojev.

1.4 Določbe splošnih pogojev so sestavni del nabavne pogodbe. Kupoprodajna pogodba in splošni pogoji so sestavljeni v češkem jeziku. Kupoprodajna pogodba se lahko sklene v češkem jeziku.

1.5. Ta določba ne vpliva na pravice in obveznosti, ki so nastale v obdobju veljavnosti prejšnje različice pogojev.

 1. Uporabniški račun

2.1. Kupec lahko v svojem uporabniškem vmesniku oddaja naročila za blago (v nadaljevanju "uporabniški račun"). Če spletni vmesnik Trgovine to omogoča, lahko Kupec naroči blago tudi brez registracije neposredno iz spletnega vmesnika Trgovine.

2.2 Ob registraciji na Spletno mesto in naročanju blaga mora Kupec pravilno in resnično navesti vse podatke.Kupec je dolžan posodobiti podatke, ki jih je navedel v uporabniškem računu, če se ti spremenijo. Prodajalec šteje, da so podatki, ki jih kupec navede v uporabniškem računu in pri naročanju blaga, pravilni.

2.3. Kupec je dolžan ohraniti zaupnost podatkov, potrebnih za dostop do svojega uporabniškega računa.

2.4. Kupec ne sme dovoliti tretjim osebam uporabe uporabniškega računa.

2.5. Prodajalec lahko prekliče uporabniški račun, zlasti če kupec več kot 10 let ne uporablja svojega uporabniškega računa ali če kupec krši svoje obveznosti iz kupoprodajne pogodbe (vključno s pogoji).

2.6. Kupec se zaveda, da uporabniški račun morda ne bo na voljo neprekinjeno, zlasti zaradi potrebnega vzdrževanja strojne in programske opreme prodajalca ali potrebnega vzdrževanja strojne in programske opreme tretjih oseb.

 1. ZAKLJUČITEV NAKUPNE POGODBE

3.1. Določbe člena 1732(2) civilnega zakonika se ne uporabljajo.

3.2 Spletni vmesnik trgovine vsebuje informacije o blagu, vključno s cenami posameznega blaga in stroški vračila blaga, če blaga zaradi njegove narave ni mogoče vrniti po običajni poštni poti. Cene blaga vključujejo davek na dodano vrednost in vse povezane stroške. Cene blaga veljajo, dokler so prikazane v spletnem vmesniku trgovine. Ta določba ne omejuje prodajalčeve zmožnosti, da sklene kupoprodajno pogodbo pod individualno dogovorjenimi pogoji.

3.3. Informacije o stroških, povezanih s pakiranjem in dostavo blaga, ki so navedene v spletnem vmesniku trgovine.

3.4. Naročilnica vsebuje zlasti podatke o:

3.4.1. naročenem blagu (naročeno blago kupec "vstavi" v elektronsko košarico spletnega vmesnika Trgovine),

3.4.2. načinu plačila kupnine blaga, podatke o zahtevanem načinu dostave naročenega blaga in

3.4.3. informacije o stroških, povezanih z dobavo blaga (v nadaljevanju skupaj imenovano "Naročilo").

3.5 Preden kupec pošlje naročilo prodajalcu, mu je omogočeno, da preveri in spremeni podatke, ki jih je kupec vnesel v naročilo, tudi glede kupčeve zmožnosti odkrivanja in popravljanja napak, nastalih pri vnosu podatkov v naročilo. Kupec pošlje naročilo prodajalcu s klikom na gumb "Potrdi". Prodajalec meni, da so podatki, navedeni v naročilu, pravilni. Prodajalec kupcu potrdi prejem naročila po elektronski pošti takoj po prejemu naročila, in sicer na elektronski naslov kupca, naveden v uporabniškem računu ali v naročilu (v nadaljevanju: "elektronski naslov kupca").

3.6.

3.7. Pogodbeno razmerje med prodajalcem in kupcem nastane z vročitvijo sprejema naročila (akcepta), ki ga prodajalec pošlje kupcu po elektronski pošti na kupčev elektronski naslov.

3.8. Stroške, ki jih ima kupec z uporabo sredstev komuniciranja na daljavo v zvezi s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe (stroški internetne povezave, stroški telefonskih klicev), nosi kupec sam, pri čemer ti stroški ne smejo odstopati od osnovne cene.

 1. CENA BLAGA IN PLAČILNI POGOJI

4.1. Kupec lahko ceno blaga in morebitne stroške, povezane z dobavo blaga po kupoprodajni pogodbi, plača prodajalcu na naslednje načine:

- v gotovini v poslovnih prostorih prodajalca na naslovu Bubenské nábřeží 705/8, 17000 Praga - Holešovice ;

- po povzetju na lokaciji, ki jo kupec navede v naročilu;

- z nakazilom na prodajalčev račun št. 273898290/0300 , voden pri ČSOB a.s. (v nadaljevanju "prodajalčev račun");

- brezgotovinsko prek plačilnega sistema Paypal

- brezgotovinsko s plačilno kartico prek plačilnega portala GoPay;

- brezgotovinsko s plačilno kartico;

4.2. Kupec je dolžan prodajalcu skupaj z nakupno ceno plačati tudi stroške, povezane s pakiranjem in dostavo blaga, v dogovorjenem znesku. Če ni izrecno navedeno drugače, nakupna cena vključuje tudi stroške, povezane z dostavo blaga.

4.3. To ne posega v določbe člena 4.6 Splošnih pogojev glede obveznosti plačila kupnine blaga vnaprej.

4.4. V primeru brezgotovinskega plačila je kupnina plačljiva v petih delovnih dneh po sklenitvi kupoprodajne pogodbe.

4.5. V primeru negotovinskega plačila je kupčeva obveznost plačila kupnine izpolnjena v trenutku nakazila ustreznega zneska na prodajalčev račun.

4.6. Prodajalec ima pravico, zlasti v primeru, da kupec ni dodatno potrdil naročila (člen 3.6), zahtevati plačilo celotne kupnine, preden se blago odpošlje kupcu. Določbe prvega odstavka 2119. člena civilnega zakonika se ne uporabljajo.

4.7. Morebitnih popustov na ceno blaga, ki jih prodajalec zagotovi kupcu, ni mogoče kombinirati.

4.8. Prodajalec je plačnik davka na dodano vrednost. Prodajalec bo davčni dokument - račun kupcu izdal po plačilu cene blaga in ga v elektronski obliki poslal na elektronski naslov kupca.

4.9. Hkrati je dolžan prejeto prodajo prijaviti pri davčnem upravitelju prek spleta; v primeru tehnične napake pa najpozneje v 48 urah.

 1. ODSTOP OD KUPNE POGODBE

5.1. Kupec se zaveda, da v skladu z določbami člena 1837 civilnega zakonika kupec ne more odstopiti od, med drugim, prodajne pogodbe za dobavo blaga, ki je bilo spremenjeno po kupčevih željah ali za kupčevo osebo, prodajne pogodbe za dobavo hitro pokvarljivega blaga, pa tudi blaga, ki je bilo po dobavi nepovratno pomešano z drugim blagom, iz pogodbe o dobavi blaga v zaprti embalaži, ki ga je potrošnik odstranil iz embalaže in ga iz higienskih razlogov ni mogoče vrniti, ter iz pogodbe o dobavi zvočnega ali vizualnega posnetka ali računalniškega programa, če je bila originalna embalaža poškodovana.

5.2. Če ne gre za primer iz člena 5.1 Splošnih pogojev poslovanja ali drug primer, ko ni mogoče odstopiti od kupoprodajne pogodbe, ima kupec pravico odstopiti od kupoprodajne pogodbe v štirinajstih (14) dneh od prejema blaga v skladu z določbami člena 1829(1) Civilnega zakonika, če je predmet kupoprodajne pogodbe več vrst blaga ali dobava več delov, ta rok začne teči od datuma prejema zadnje dobave blaga. Odstop od kupoprodajne pogodbe je treba prodajalcu poslati v roku, določenem v prejšnjem stavku. Kupec lahko za odstop od kupoprodajne pogodbe uporabi vzorčni obrazec, ki ga zagotovi prodajalec. Kupec lahko odstop od kupoprodajne pogodbe med drugim pošlje na prodajalčev poslovni naslov ali prodajalčev elektronski naslov.

5.3. Kupec mora blago vrniti prodajalcu v štirinajstih (14) dneh po tem, ko je prodajalcu vročil odstop od kupoprodajne pogodbe. Če kupec odstopi od kupoprodajne pogodbe, nosi stroške, povezane z vračilom blaga prodajalcu, tudi če blaga zaradi njegove narave ni mogoče vrniti po običajni poštni poti.

5.4.ferwer.si/obchodni-podminky.html#Ref193470759">5.2 Splošnih pogojev, bo prodajalec vrnil sredstva, ki jih je prejel od kupca, v štirinajstih (14) dneh po odstopu kupca od kupoprodajne pogodbe na enak način, kot jih je prodajalec prejel od kupca. Prodajalec ima tudi pravico do vračila izpolnitve, ki jo zagotovi kupec, že ob vrnitvi blaga s strani kupca ali na drug način, če se kupec s tem strinja in če kupcu ne nastanejo dodatni stroški. Če kupec odstopi od kupoprodajne pogodbe, prodajalec kupcu ni dolžan vrniti prejetih sredstev, preden kupec vrne blago prodajalcu ali dokaže, da je blago poslal prodajalcu.

5.5.

5.6 V primerih, ko ima kupec pravico odstopiti od kupoprodajne pogodbe v skladu z določbami 1. odstavka 1829. člena civilnega zakonika, ima tudi prodajalec pravico odstopiti od kupoprodajne pogodbe kadar koli, dokler kupec ne prevzame blaga. V takem primeru prodajalec kupcu brez nepotrebnega odlašanja vrne kupnino v gotovini na račun, ki ga določi kupec.

5.7.

5.8. V primeru vračila le dela naročila bodo kupcu povrnjeni stroški, povezani s pošiljko, če ti niso bili zaračunani za prvotno naročilo zaradi pogojev za brezplačno pošiljanje in vrednost zadržanega dela naročila ne presega 2500 CZK.

 1. PRIPRAVA IN DOSTAVA BLAGA

6.1. Če je način prevoza dogovorjen na podlagi posebne zahteve kupca, nosi tveganje in morebitne dodatne stroške, povezane s tem načinom prevoza, kupec.

6.2. Če je prodajalec po kupoprodajni pogodbi dolžan dostaviti blago na kraj, ki ga je kupec navedel v naročilu, kupec prevzame blago ob dobavi.

6.3. Če je zaradi razlogov na strani kupca treba blago dostaviti večkrat ali na drugačen način, kot je določen v naročilu, kupec plača stroške, povezane s ponovno dostavo blaga, ali stroške, povezane z drugačnim načinom dostave.

6.4 Kupec mora ob prevzemu blaga od prevoznika pregledati celovitost embalaže blaga in v primeru morebitnih napak takoj obvestiti prevoznika. Če se ugotovi, da je embalaža kršena, kar pomeni, da je bila pošiljka poškodovana, kupec ne sme sprejeti pošiljke od prevoznika.

6.5 Druge pravice in obveznosti strank pri prevozu blaga lahko urejajo prodajalčevi posebni dobavni pogoji, če jih je izdal prodajalec.

 1. PRAVICE IZ NASLOVA

7.1. Pravice in obveznosti strank v zvezi s pravicami iz naslova nepravilne izpolnitve urejajo ustrezni splošno veljavni pravni predpisi (zlasti določbe členov 1914 do 1925, členov 2099 do 2117 in členov 2161 do 2174 civilnega zakonika ter zakon št. 634/1992 Zb, o varstvu potrošnikov, kakor je bil spremenjen).

7.2. Prodajalec je kupcu zlasti odgovoren, da ima blago v trenutku, ko kupec prevzame blago:

7.2.1. lastnosti, o katerih sta se stranki dogovorili, in če dogovora ni, lastnosti, ki jih je opisal prodajalec ali proizvajalec ali jih je kupec pričakoval glede na naravo blaga in na podlagi njihovega oglaševanja,

7.2.2. blago je primerno za namen, za katerega prodajalec navaja, da se bo uporabljalo ali za katerega se blago te vrste običajno uporablja,

7.2.3. blago po kakovosti ali izdelavi ustreza dogovorjenemu vzorcu ali vzorcu, če je bila kakovost ali izdelava določena glede na dogovorjeni vzorec ali vzorec,

7.2.4. je blago ustrezne količine, mere ali teže in

7.2.5. blago izpolnjuje zahteve zakonodaje.

7.3.2 ne velja v primeru blaga, prodanega po nižji ceni, za napako, za katero je bila dogovorjena nižja cena, za obrabo zaradi običajne uporabe ali v primeru rabljenega blaga za napako, ki ustreza stopnji uporabe ali obrabe, ki jo je imelo blago, ko ga je prevzel kupec, ali če to izhaja iz narave blaga.

7.4. Kupec je upravičen uveljavljati pravico iz napake, ki se pojavi pri potrošniškem blagu, v štiriindvajsetih mesecih od prejema.

7.5 Kupec uveljavlja pravice iz napake pri prodajalcu na naslovu prodajalčevih poslovnih prostorov, kjer je glede na vrsto prodanega blaga mogoče sprejeti reklamacijo.

7.6 Druge pravice in obveznosti strank v zvezi z odgovornostjo prodajalca za napake lahko ureja Pravilnik o reklamacijah prodajalca.

 1. DRUGE PRAVICE IN OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

8.1. Prodajalca v zvezi s kupcem ne zavezujejo nobeni kodeksi ravnanja v smislu člena 1826(1)(e) civilnega zakonika.

8.3. Prodajalec bo informacije o rešitvi kupčeve pritožbe poslal na kupčev elektronski naslov.

8.4 Češka trgovinska inšpekcija, s sedežem na naslovu Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, ID št.: 000 20 869, spletni naslov: https://adr.coi.cz/cs, je pristojna za izvensodno reševanje potrošniških sporov iz kupoprodajne pogodbe. Za reševanje sporov med prodajalcem in kupcem na podlagi kupoprodajne pogodbe se lahko uporablja spletna platforma za reševanje sporov na spletnem naslovu http://ec.europa.eu/consumers/odr.

8.5.524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 in Direktive 2009/22/ES (Uredba o spletnem reševanju potrošniških sporov).

8.6. Nadzor trgovine izvaja pristojni trgovinski organ v okviru svojih pristojnosti. Nadzor na področju varstva osebnih podatkov izvaja Urad za varstvo osebnih podatkov. Češki trgovinski inšpektorat med drugim nadzira skladnost z zakonom št. 634/1992 Coll. na določenem področju, Kupec se zaveda, da prodajalec ni odgovoren za napake, ki so posledica posegov tretjih oseb v spletno mesto ali uporabe spletnega mesta v nasprotju z njegovim namenom.

8.8. Kupec s tem prevzema tveganje spremembe okoliščin v smislu drugega odstavka § 1765 civilnega zakonika.

 1. OHRANJANJE OSEBNIH PODATKOV

9.1. 13 Uredbe 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (v nadaljevanju: Regula GDPR) v zvezi z obdelavo osebnih podatkov kupca za namene izvajanja kupoprodajne pogodbe, za namene pogajanj o tej pogodbi in za namene izvajanja javnopravnih obveznosti prodajalca, bo prodajalec izpolnil obveznosti prodajalca s posebnim dokumentom.

 1. POSLOVANJE KOMERCIALNIH SPOROČIL IN HRANJENJE PIŠKOTKOV

10.1. Kupec soglaša s pošiljanjem informacij v zvezi s prodajalčevim blagom, storitvami ali poslovanjem na elektronski naslov kupca in nadalje soglaša, da prodajalec pošilja komercialna sporočila na elektronski naslov kupca.

10.2. V primeru, da je na spletni strani mogoče opraviti nakup in izpolniti prodajalčeve obveznosti iz kupoprodajne pogodbe brez shranjevanja piškotkov na kupčevem računalniku, lahko kupec kadarkoli prekliče soglasje iz prejšnjega stavka.

11. DOSTAVA

11.1. Kupcu se lahko vroča na njegov elektronski naslov.

11.2. Če ni drugače dogovorjeno, mora biti vsa korespondenca v zvezi z nakupno pogodbo drugi stranki vročena pisno po elektronski pošti, osebno ali priporočeno po pošti prek izvajalca poštnih storitev (po izbiri pošiljatelja). Kupcu se vroča na naslov elektronske pošte, ki je naveden v njegovem uporabniškem računu.

11.3.

 1. KONKURENČNE DOLOČBE

12.1. Z izbiro prava v skladu s prejšnjim stavkom kupec, ki je potrošnik, ni prikrajšan za varstvo, ki ga zagotavljajo določbe pravnega reda, od katerih ni mogoče pogodbeno odstopati in ki bi se sicer uporabljale, če ne bi bilo izbire prava v skladu z določbami člena 6(1) Uredbe (ES) št. 593/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o pravu, ki se uporablja za pogodbena obligacijska razmerja (Rim I).

12.2. Neveljavnost ali neučinkovitost ene določbe ne vpliva na veljavnost drugih določb.

12.3. Prodajalec arhivira kupoprodajno pogodbo, vključno s Splošnimi pogoji, v elektronski obliki in ni dostopna.

12.4. Vzorec obrazca za odstop od kupoprodajne pogodbe, vzorec obrazca za odstop od pogodbe, pritožbeni postopek in pritožbeni obrazec so priloga Splošnih pogojev.

12.5. Prodajalec je dolžan zagotoviti, da se kupec prijavi na razpis za oddajo ponudb, Bartoškova 4, 14000 Praga 4, e-poštni naslov info@ferwer.si ,

V Pragi 1.1.2021

tako, da se ne premika.

2. Postavite levo nogo na sredino lista in jo natančno obrišite s pisalom.

Pozor! Pero naj bo pravokotno na list!

3. Z ravnilom izmerite dolžino stopala - upoštevajte skrajne točke dolžine stopala (običajno razdaljo od pete do prsta).

Pomnite!

"Dolžina vaših stopal se lahko med seboj razlikuje. V tem primeru za določitev velikosti izberite večje stopalo.

"Priporočljivo je, da je čevelj za približno 0,5 cm daljši od stopala.

"Velikosti čevljev se razlikujejo od proizvajalca do proizvajalca (npr. velikost Inkkas 44 se lahko razlikuje od velikosti Perka 44). Pri izbiri velikosti upoštevajte tabelo velikosti posamezne blagovne znamke, ki je na voljo na straneh posameznih izdelkov.

" Tabela velikosti je na voljo na vsaki strani izdelka.

Kategorija
Top